Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Bruin Proces Support
voor opdrachten via www.processupport.nl / www.terstond.com

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: een organisatie die een product of dienst van De Bruin Proces Support via de Website bestelt, hierna Opdrachtgever,
1.2 Opdrachtnemer: De Bruin Proces Support, gevestigd Stadhoudersstraat 29, 6828 SE in Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08119545
1.3 Partijen: De Bruin Proces Support en mogelijke opdrachtgever gezamenlijk.
1.4 Product of dienst: een door De Bruin Proces Support op de Website ter verkoop aangeboden Product of Dienst.
1.5 Bestelling: een door mogelijke opdrachtgever geplaatste bestelling op de Website voor de levering van één of meer Producten of Diensten.
1.6 Koopprijs: de op de Website vermelde prijs van een Product of Dienst (te vermeerderen met BTW).
1.7 Overeenkomst: een door De Bruin Proces Support geaccepteerde Bestelling.
1.8 Levering: het moment waarop het eindproduct aan opdrachtgever wordt aangeboden door De Bruin Proces Support
1.9 Website: de website https://www.processupport.nl of https://www.terstond.com.

Artikel 2: Algemeen / toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen op via de Website gedane Bestellingen.
2.2 Aanvullingen en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen overeen zijn gekomen.
2.4 De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door De Bruin Proces Support worden gewijzigd. De Bruin Proces Support plaatst de meest recente versie van de algemene voorwaarden op de Website. De Bruin Proces Support kan ook op verzoek de algemene voorwaarden toezenden.

Artikel 3: Aanvaarding
3.1 Door via de website een Bestelling te plaatsen en op het bestelformulier akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, bevestigt de mogelijke Opdrachtgever met de inhoud van deze algemene voorwaarden akkoord te gaan. De op de Website geplaatste privacystatement en disclaimer maken onderdeel uit van de Overeenkomst.
3.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een Bestelling niet te aanvaarden.
3.3 De Overeenkomst en Opdrachtverlening ontstaat op het moment dat Opdrachtnemer een via de Website gedane bestelling via een e-mail bericht accepteert. In dit e-mailbericht wordt de bij de Bestelling vermelde prijs bevestigd en een kopie van de algemene voorwaarden meegezonden.
In dit e-mailbericht wordt door opdrachtnemer tevens de levertermijn kenbaar gemaakt.
3.4 In het geval dat opdrachtverlening ontstaat, contracteren partijen elkaar uitsluitend op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
3.5 Partijen beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin
van artikel 7:610 e.v. BW;
3.6 Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van
thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655) buiten toepassing te laten.
3.7 De door De Bruin Proces Support opgegeven levertermijn is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van de levertermijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Indien de aflevering vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt opdrachtgever hiervan bericht. In dat geval heeft opdrachtgever het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden waarbij eventueel vooruitbetaalde bedragen onverwijld worden geretourneerd naar opdrachtgever.
3.8 Producten en de dienstverlening van De Bruin Proces Support worden alleen in Nederland geleverd.
3.9 De overeenkomst tussen partijen eindigt van rechtswege door levering van het product of de dienstverlening en de betaling daarvan.
3.10 Het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van het Product gaat op het moment van Levering op de Opdrachtgever over.

Artikel 4: Werkzaamheden
4.1 Bij aanvaarding van de opdracht zal opdrachtnemer worden belast met de realisatie van het door opdrachtgever bestelde Product of Dienst op de Website, waarbij opdrachtnemer de werkzaamheden in zal plannen en deze planning per e-mail aan opdrachtgever kenbaar zal maken.
4.2 Opdrachtnemer aanvaardt de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden.
4.3 Opdrachtnemer gaat met deze overeenkomst een inspanningsverplichting aan om naar
eigen inzicht en vermogen de doelstelling van de opdracht te bereiken en hiervoor de benodigde kennis en vaardigheden in te zetten.
4.4 Opdrachtnemer deelt werkzaamheden zelfstandig in, voert deze zelfstandig uit en verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht,
4.5 Als dat voor het gewenste resultaat van de opdracht nodig is, vindt overleg en afstemming
plaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en/of eventuele derden in geval van
samenwerking met anderen.
4.6 Binnen de in deze overeenkomst gestelde grenzen is Opdrachtnemer vrij zijn
werkzaamheden naar eigen inzicht in te (laten) richten en uit te (laten) voeren.
4.7 Het staat Opdrachtnemer vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of
ten dele te laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten. Opdrachtnemer blijft
evenwel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.

Artikel 5. Filmanimaties
5.1 De via de Website aangeboden filmanimaties zijn korte producties voor toepassing in nieuwsberichten op websites en social media van opdrachtgever. De inzet van opdrachtnemer is voor elke animatiefilm gemaximeerd op 20 uur.
5.2 Opdrachtnemer kan binnen het bij de Bestelling vermelde bedrag stockmateriaal toepassen (zoals visuele achtergrond en achtergrondmuziek). Wanneer opdrachtgever verzoekt om specifiek stockmateriaal toe te passen, tevens wanneer specifiek stockmateriaal nodig is om aan wensen van opdrachtgever te voldoen, zal opdrachtnemer de kosten van dit materiaal tegen kostprijs aan opdrachtnemer doorbelasten. Dit zal schriftelijk worden overeengekomen en wel vóórdat de desbetreffende kosten door opdrachtnemer zijn gemaakt.

Artikel 6. Prijzen
6.1 De Bruin Proces Support behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. De op het moment van het plaatsen van een bestelling weergegeven prijzen zijn de prijzen die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.
6.2 De Bruin Proces Support kan niet worden gehouden aan prijsaanduidingen die zeer duidelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld waarvan opdrachtnemer had behoren te begrijpen dat de betreffende aanduiding een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6.3 Opdrachtgever is aan opdrachtnemer het bij de Bestelling op de Website weergegeven bedrag verschuldigd te vermeerderen met BTW. Bij aanvang van de opdracht wordt € 1.950 excl. BTW in rekening gebracht, als voorschot voor eerste werkzaamheden en ter verrekening van mogelijk te maken kosten. Overige bedragen worden onder aftrek van het betaalde voorschot maandelijks gefactureerd aan opdrachtgever op basis van de verrichte werkzaamheden.
6.4 Opdrachtgever neemt jegens opdrachtnemer steeds een betalingstermijn in acht van eenentwintig dagen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 De Bruin Proces Support is jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen directe schade, indirecte schade, gevolgschade en bijkomende schade, die opdrachtgever lijdt vanwege de Overeenkomst,
7.2 De aansprakelijkheid van De Bruin Proces Support wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de Koopprijs van het Product.

8. Tot slot
8.1 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen hem ter kennis wordt gebracht omtrent de bedrijfsuitoefening van opdrachtgever, de hem ter kennis komende gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en nimmer aan derden te openbaren.
8.2 Partijen verklaren Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn in eerste instantie onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in Arnhem.